Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης

Στην Περιοχή του Νομού Ροδόπης, με τη βοήθεια της ΑΝΡΟ Α.Ε.  υλοποιούνται τρία Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» , Μέτρο 4.3 Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη, Πρόσκληση 105.Πιο συγκεκριμμένα τα τρία έργα είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Σαπών Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Μαρώνειας Νομού Ροδόπης.

Το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της ΑΝΡΟ Α.Ε.  παρείχε τεχνική υποστήριξη κατά την υποβολή των τριών προτάσεων, ενώ υλοποιεί το υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου» για τα δύο τελευταία έργα

Το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

 • Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτη Διόδευσης Τοπολογίας και Αρχιτεκτονικής του Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημόσιου Ενδιαφέροντος.
 • Σύνταξη και Προσαρμογή τευχών προκήρυξης του Έργου.
 • Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου.

Η Υλοποίηση  των τριών Ασυρμάτων Διτκύων θα εμπλουτίσει τις επικοινωνιακές υποδομές του Νομού Ροδόπης και θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, όπως:

 • Κάλυψη Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών χωρίς τη χρήση Ενσύρματων Μέσων και το Κόστος που Απαιτείται για την Υλοποίηση μέσω αυτών.
 • Προσφορά Ταχύτητων ανώτερων από 10 Mbps, ανώτερων από τις προσφερόμενες Συνδέσεις ADSL.
 • Μικρό Κόστος Υλοποίησης και Ταχύτατη Απόσβεση σε Σχέση με Κόστος από τη Μίσθωση Γραμμών.
 • Δυνατότητα Διασύνδεσης με τις Υπόλοιπες Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές του Νομού (ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ).
 • Εύκολη και Απλή Διαδικασία Επέκτασης του Δικτύου.
 • Αξιοποίηση του Μεγάλου Εύρους Ζώνης πρόσβασης στο Διαδίκτυο με Υπηρεσίες όπως Τηλεδιάσκεψη, Τηλεκπαίδευση, Χρήση Τηλεφωνίας VoIP σε Περιοχές με Περιορισμένη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μαρώνειας
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 70.313,40 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 83.673 €.
Περιλαμβάνει 14 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 11 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Σαπών
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 77.857,14 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 92.650 €.
Περιλαμβάνει 17 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 14 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 164692,09 €,  πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 195983,59 €.
Περιλαμβάνει 29 κόμβους , 1 Κεντρικό, 4 Αναμεταδότες, 24 Τερματικούς Κόμβους.