«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ»
Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ
Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταίροι:· Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ.Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

· Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ)

· Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης (Ομοσπονδία Ροδόπης)

· Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής

· Αιχμή Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία (ΑΙΧΜΗ ΑΕ)

· Τεχνόπολις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμος Εταιρεία (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)

· Δήμος Κομοτηνής

· Δήμος Ιάσμου

· Δήμος Μαρώνειας-Σαπών

· Δήμος Αρριανών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανάλυση της υφιστάμενης θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

· Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ

· Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

· Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ

· Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

· Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς

· Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

· Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

· Ηλεκτρονικός κόμβος έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

· Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 •  Συντονισμός και Διαχείριση Έργου
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

· Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων

· Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Παραπομπή – Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων

14. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

· Ατομική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

· Νομική συμβουλευτική

15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρ/τητας

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις

· Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

16. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

· Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους

· Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 750.000,00 €

 • Στόχος της παρέμβασης
  Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 150 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
  • Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Ατομα με αναπηρία
  Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
  αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις – λύσεις:
  – ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
  – ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  – κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
  – πρόσληψη μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
  αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου αποτελούν κατ΄ εξοχήν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
150 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
✔️ Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης και των ομάδων στόχων, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας και την υφιστάμενη κατάσταση των ομάδων – στόχων
✔️ Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
– Δικτύωση μεταξύ της ΑΣ και τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης φορέων σχετικά με τους στόχους του έργου
– Δικτύωση μεταξύ της Σύμπραξης και άλλων ΑΣ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών
✔️ Ενέργειες Ενημέρωσης με αντικείμενο:
– την ευαισθητοποίηση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι, για την προτεινόμενη παρέμβαση και τις δράσεις της
– την ενημέρωση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις εργασιακές δυνατότητες των ομάδων – στόχων
– την ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης.
✔️ Διαχειριστικές δράσεις που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.
✔️ Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των Ομάδων-Στόχων
✔️ Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Ομάδων-Στόχων, που περιλαμβάνουν:
– Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας
– Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
– Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων
– Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών
– Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
Σύνολο ωφελουμένων: 150 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 25 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 70 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα: 45 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 40 άτομα
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 5 απασχολούμενους η κάθε μία
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 75 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις από ωφελούμενους)

Περισσότερα για το πρόγραμμα (περιγραφή, φωτογραφίες) μπορείτε να βρείτε εδώ.