ARTICLE 6

Το πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικές δημογραφικές δυνατότητες» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2006 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2008.Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 18 συνεργαζόμενους φορείς εκ των οποίων οι 12 χρηματοδοτούνται, εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και Κύπρο.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η γερμανική εταιρία ProArbeit KaöR ενώ η εταιρία Διεθνικής Ανάπτυξης TRANSCOOP, έχει συντονιστικό ρόλο για τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.778.144,93€.

Οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την αναπτυξιακές διαδικασίες των περιοχών παρέμβασης, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την διερεύνηση των προοπτικών του μεγαλύτερου ηλικιακά εργατικού δυναμικού.

Στην περίπτωση του προγράμματος η ομάδα στόχου είναι η ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 (50+).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, με δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών για την ομάδα στόχου σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και δομών στήριξης για εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της ηλικιακής ομάδας 50+ τόσο από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων –στην προκειμένη περίπτωση προσφοράς μακροχρόνιας εργασιακής πείρας, σωρευμένης γνώσης, σοβαρότητας- όσο και από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων, καθώς η ομάδα στόχου αποτελεί σημαντική αγοραστική δύναμη με συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

Στόχος Article 6
Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

 • Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο για την βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης εργατικού δυναμικού, μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Διαμόρφωση – προσαρμογή των τοπικών δομών για την συνεργασία των σχετικών φορέων. Καταστρατήγηση στρατηγικών μάρκετινγκ σχετικά με καλλιέργεια προσόντων, ανάπτυξη προσωπικού και οργανισμών.
 • Δημιουργία και εισαγωγή πρωτοποριακών μεθόδων για την χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά για την ανάπτυξη της αγοράς των 50+ και την μεταφορά γνώσεων μέσα στις εταιρίες.
 • Προώθηση για την απόκτηση εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων των 50+.
 • Προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το εμπόριο για χρησιμοποίηση των δημογραφικών τάσεων στην τοπική ανάπτυξη μέσα από παραδείγματα από 4περιοχές της Ευρώπης.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα οργανόγραμμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίζοντας το πρόγραμμα σε 7 πακέτα εργασίας.

Τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία σταθερών και αξιόλογων δομών συνεργασίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που θα εξασφαλίσουν ορθολογική οργάνωση και επαρκή εποπτεία του προγράμματος.

Διαφημιστική καμπάνια προώθησης με οργάνωση σεμιναρίων και αφύπνισης των τοπικών δομών και εμπλεκόμενων φορέων είναι βασικά στοιχεία για τη διάδοση των στόχων του προγράμματος.

Επιπλέον βασική δράση είναι και η δημιουργία καταρτισμένης ομάδας συμβούλων για ενημέρωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές της ομάδας στόχου, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε άνεργοι.

Παράλληλα σχεδιάζονται σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων.

Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει ένα σχέδιο για τη δημογραφική δυνατότητα της περιοχής, το οποίο θα εμπεριέχει τεκμηριωμένη πρόταση και ανάλυση των προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης της περιοχής έρευνας.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 12 φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς το σχέδιο έχει εγκριθεί και αυτήν την περίοδο γίνεται η οριστική σχηματοποίησή του. ‘Ήδη συμμετέχουν στην υλοποίηση πανεπιστημιακά ιδρύματα από:

 • ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΝΤΕΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΚΥΠΡΟ

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Κατανόηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πως οι 50+ αποτελούν τη νέα δύναμη στην αγορά εργασίας αλλά και ως αγοραστικό κοινό.
 • Προσαρμογή της αγοράς στις καταναλωτικές ανάγκες των 50+.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων στις περιοχές στόχου, για την κάλυψη των αναγκών των 50+, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Φωτογραφίες του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.