Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 € και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών (ΚΥΑ 35451/701/01-08-2016 ΦΕΚ2426/Β/5-8-2016) ή το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8-2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4. Να είναι ηλικίας 25-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι.1.8. της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας

 • Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο.
 • Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 2 ωφελούμενους
 • Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 3 ωφελούμενους
 • Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 5 ωφελούμενους
 • Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50 θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 8 ωφελούμενους
 • Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 10 ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Περίοδος υποβολής

από 12/7/2017 έως 1/8/2017

Σχετικά αρχεία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Περίοδος υποβολής

από 13/7/2017 έως 12/10/2017

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Σχετικά αρχεία

Μάθετε περισσότερα εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Facebook LIVE: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: πόλος ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής του Ευρωπαίου Πολίτη»

Κομοτηνή, 10 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 181/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Facebook LIVE: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: πόλος ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής του Ευρωπαίου Πολίτη»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΠΑΜΘ δίαυλος ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απασχόληση και τις επενδύσεις» #InvestinRodopi, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ υπέρ της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ιδίως του Επενδυτικού Σχεδίου (Juncker), και υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής και την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΟΤΑ με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Δήμου Κομοτηνής, διοργανώνεται ζωντανή μετάδοση μέσω facebook (στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/edickomotini) με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: πόλος ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής του Ευρωπαίου Πολίτη» την Παρασκευή 14 Ιουλίου στις 12:00. Στη ζωντανή μετάδοση συμμετέχουν η κυρία Λ. Σαλτσίδου (Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής) και ο κύριος Σ. Αρσενίου (Στέλεχος Περιφέρειας ΑΜ-Θ και ειδικός επί ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας).

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος από την κα Σαλτσίδου, ενώ ο κ. Αρσενίου θα παρουσιάσει τις δυνατότητες των έργων εδαφικής συνεργασίας για τον Ευρωπαίο πολίτη, την κατανομή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, τις καλές πρακτικές από προγράμματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης όπως επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Στόχος της ζωντανής μετάδοσης είναι να υπάρξει διαδραστική και εξατομικευμένη πληροφόρηση των πολιτών, απαντώντας στις δικές τους ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων.

Η δράση υποστηρίζεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://investinrodopi.europedirectkomotini.eu/ και στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #InvestinRodopi

UPDATE: Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση του κ. Αρσενίου ΕΔΩ:  Παρουσίαση Σ. Αρσενίου

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2069/ΑΜΘ38 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 26/05/2017
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ38
Α/Α ΟΠΣ: 2069

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της Σ.Β.Α.Α. «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).
 • ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της «Σ.Β.Α.Α. της περιοχής παρέμβασης του Λειτουργικού και Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Δράμας» ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της Σ.Β.Α.Α «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας» ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.592.237,42 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, από 01/06/2017 έως 01/06/2018.

Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα υπάρξει ενημερωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eydamth.gr.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Ελένη Κουφού, τηλ. 2531352327, e-mail: ekoufou@mou.gr και στον κ.  Σοφοκλή Λαρίση, τηλ. 2531352317, e-mail: slarisis@mou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995). Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με 5.000-25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Περίοδος υποβολής

Πολυδύναμα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου – Οργάνης

Η ίδρυση των Πολυδύναμων Κέντρων στην Οργάνη και τον Κέχρο στηρίζεται στο Μέτρο 1.15 της κατηγορίας των πράξεων 1.15.1 Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Συμβουλευτική- Προκατάρτιση- Κατάρτιση- ΣΥΥ κτλ.», 1.15.2. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Προώθηση της Απασχόλησης», 1.15.3. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Κοινωνικές Υπηρεσίες» Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στόχοι ΠρογράμματοςΤο πρόγραμμα στοχεύει να παραμείνουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης στον τόπο τους με το πλεονέκτημα της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κάνοντας την  Κοινότητα περιοχή πρώτης ευκαιρίας. Για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες του Δ’ ΚΠΣ, που είναι η επόμενη πρόκληση και στην οποία στρέφει το ενδιαφέρον της η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μέσα από το πρόγραμμα επιχειρείται παράλληλα η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων της Κοινότητας Οργάνης και της Κοινότητας Κέχρου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες, η σταδιακή ενεργή συμμετοχή των κατοίκων των δυο κοινοτήτων στα κέντρα αποφάσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη σε θέματα απασχόλησης και αυταπασχόλησης.

Ωφελούμενοι Προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης:

 • Ανεργοι.
 • Υποαπασχολούμενοι.
 • Εργαζόμενοι.
 • Γεωργοί – κτηνοτρόφοι.
 • Ανδρες.
 • Γυναίκες.

Οφέλη Συμμετοχής από το Πρόγραμμα

 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να έχουν προσωπική πληροφόρηση σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
 • Το πρόγραμμα διαθέτει στους συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο, νομικό και μάλιστα δωρεάν.
 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν ενεργά και ν’ αυξήσουν τις δυνατότητες τους για να επιδοτηθούν από τα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στα πλαίσια του Δ ΚΠΣ 2007-2013.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ένα πολύ καλό προηγούμενο μια και η εμπειρία που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση που διεκδικήσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά και σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  ν’ ανακαλύψουν καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των αγρών τους ή του ζωικού κεφαλαίου τους καθώς και τρόπους προώθησης των προϊόντων τους.
 • Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια των επιστημόνων του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα οργανωμένο προσωπικό σχέδιο δράσης, το οποίο τ θα τους βοηθήσει σταδιακά ν’ αυξήσουν τα εισοδήματά τους.
 • Οι συμμετέχοντες μέσω των Πολυδύναμων Κέντρων θα έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, μέσω των στελεχών των Κέντρων αλλά και με την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

ARTICLE 6

Το πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικές δημογραφικές δυνατότητες» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2006 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2008.Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 18 συνεργαζόμενους φορείς εκ των οποίων οι 12 χρηματοδοτούνται, εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και Κύπρο.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η γερμανική εταιρία ProArbeit KaöR ενώ η εταιρία Διεθνικής Ανάπτυξης TRANSCOOP, έχει συντονιστικό ρόλο για τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.778.144,93€.

Οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την αναπτυξιακές διαδικασίες των περιοχών παρέμβασης, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την διερεύνηση των προοπτικών του μεγαλύτερου ηλικιακά εργατικού δυναμικού.

Στην περίπτωση του προγράμματος η ομάδα στόχου είναι η ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 (50+).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, με δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών για την ομάδα στόχου σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και δομών στήριξης για εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της ηλικιακής ομάδας 50+ τόσο από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων –στην προκειμένη περίπτωση προσφοράς μακροχρόνιας εργασιακής πείρας, σωρευμένης γνώσης, σοβαρότητας- όσο και από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων, καθώς η ομάδα στόχου αποτελεί σημαντική αγοραστική δύναμη με συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

Στόχος Article 6
Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

 • Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο για την βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης εργατικού δυναμικού, μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Διαμόρφωση – προσαρμογή των τοπικών δομών για την συνεργασία των σχετικών φορέων. Καταστρατήγηση στρατηγικών μάρκετινγκ σχετικά με καλλιέργεια προσόντων, ανάπτυξη προσωπικού και οργανισμών.
 • Δημιουργία και εισαγωγή πρωτοποριακών μεθόδων για την χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά για την ανάπτυξη της αγοράς των 50+ και την μεταφορά γνώσεων μέσα στις εταιρίες.
 • Προώθηση για την απόκτηση εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων των 50+.
 • Προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το εμπόριο για χρησιμοποίηση των δημογραφικών τάσεων στην τοπική ανάπτυξη μέσα από παραδείγματα από 4περιοχές της Ευρώπης.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα οργανόγραμμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίζοντας το πρόγραμμα σε 7 πακέτα εργασίας.

Τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία σταθερών και αξιόλογων δομών συνεργασίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που θα εξασφαλίσουν ορθολογική οργάνωση και επαρκή εποπτεία του προγράμματος.

Διαφημιστική καμπάνια προώθησης με οργάνωση σεμιναρίων και αφύπνισης των τοπικών δομών και εμπλεκόμενων φορέων είναι βασικά στοιχεία για τη διάδοση των στόχων του προγράμματος.

Επιπλέον βασική δράση είναι και η δημιουργία καταρτισμένης ομάδας συμβούλων για ενημέρωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές της ομάδας στόχου, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε άνεργοι.

Παράλληλα σχεδιάζονται σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων.

Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει ένα σχέδιο για τη δημογραφική δυνατότητα της περιοχής, το οποίο θα εμπεριέχει τεκμηριωμένη πρόταση και ανάλυση των προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης της περιοχής έρευνας.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 12 φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς το σχέδιο έχει εγκριθεί και αυτήν την περίοδο γίνεται η οριστική σχηματοποίησή του. ‘Ήδη συμμετέχουν στην υλοποίηση πανεπιστημιακά ιδρύματα από:

 • ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΝΤΕΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΚΥΠΡΟ

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Κατανόηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πως οι 50+ αποτελούν τη νέα δύναμη στην αγορά εργασίας αλλά και ως αγοραστικό κοινό.
 • Προσαρμογή της αγοράς στις καταναλωτικές ανάγκες των 50+.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων στις περιοχές στόχου, για την κάλυψη των αναγκών των 50+, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Φωτογραφίες του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ»
Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ
Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταίροι:· Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ.Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

· Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ)

· Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης (Ομοσπονδία Ροδόπης)

· Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής

· Αιχμή Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία (ΑΙΧΜΗ ΑΕ)

· Τεχνόπολις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμος Εταιρεία (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)

· Δήμος Κομοτηνής

· Δήμος Ιάσμου

· Δήμος Μαρώνειας-Σαπών

· Δήμος Αρριανών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανάλυση της υφιστάμενης θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

· Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ

· Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

· Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ

· Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

· Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς

· Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

· Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

· Ηλεκτρονικός κόμβος έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

· Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 •  Συντονισμός και Διαχείριση Έργου
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

· Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων

· Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Παραπομπή – Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων

14. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

· Ατομική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

· Νομική συμβουλευτική

15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρ/τητας

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις

· Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

16. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

· Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους

· Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 750.000,00 €

 • Στόχος της παρέμβασης
  Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 150 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
  • Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Ατομα με αναπηρία
  Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
  αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις – λύσεις:
  – ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
  – ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  – κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
  – πρόσληψη μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
  αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου αποτελούν κατ΄ εξοχήν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
150 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
✔️ Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης και των ομάδων στόχων, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας και την υφιστάμενη κατάσταση των ομάδων – στόχων
✔️ Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
– Δικτύωση μεταξύ της ΑΣ και τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης φορέων σχετικά με τους στόχους του έργου
– Δικτύωση μεταξύ της Σύμπραξης και άλλων ΑΣ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών
✔️ Ενέργειες Ενημέρωσης με αντικείμενο:
– την ευαισθητοποίηση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι, για την προτεινόμενη παρέμβαση και τις δράσεις της
– την ενημέρωση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις εργασιακές δυνατότητες των ομάδων – στόχων
– την ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης.
✔️ Διαχειριστικές δράσεις που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.
✔️ Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των Ομάδων-Στόχων
✔️ Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Ομάδων-Στόχων, που περιλαμβάνουν:
– Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας
– Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
– Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων
– Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών
– Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
Σύνολο ωφελουμένων: 150 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 25 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 70 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα: 45 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 40 άτομα
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 5 απασχολούμενους η κάθε μία
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 75 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις από ωφελούμενους)

Περισσότερα για το πρόγραμμα (περιγραφή, φωτογραφίες) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Σεισμού Μασμαρά (MERP)

Το πρόγραμμα MERP (Πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμού Μαρμαρά) αποτελεί μέρος του MEDA. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.6000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 2.7000.000 ευρώ ενώ η συνεισφορά των εταίρων είναι 900.000 ευρώ.Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 5/11/2002 έως τις 31/12/2005.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την προετοιμασία, αντιμετώπιση και διαχείριση καταστροφών στην περιοχής της Γιάλοβα, που πλήγηκε από τον σεισμό του 1999 στην Τουρκία καθώς και η εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών της Τουρκίας με αυτούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τον πληθυσμό των δύο περιοχών.

Το τεχνικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται κυρίως στην αναβάθμιση της δυνατότητας του δήμου Γιάλοβα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές καθώς και στην δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης κινδύνων, ανάλογων με αυτές των κρατών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γιάλοβας σε τεχνογνωσία αλλά και υλικό, την δημιουργία εθελοντικής ομάδας διάσωσης σε επίπεδο δήμου, αλλά και την δημιουργία ομάδας διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης της περιοχής, κάτι ανάλογο με την πολιτική προστασία.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει προβλεφθεί η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών φαινομένων, που προκάλεσε ο σεισμός και τα παρεπόμενά του, η δημιουργία εκτάκτου σχεδίου δράσης, ο γεωλογικός έλεγχος της περιοχής και η επιλογή νέων περιοχών κατάλληλων προς δόμηση, η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα και η εκπαίδευση των τοπικών υπευθύνων του δήμου, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα κανονισμών και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτά των δήμων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος MERP
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην πόλη Γιάλοβα της Τουρκίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.Δράσεις MERP

 • Εκπαίδευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάλοβας και εθελοντικών διασωστικών ομάδων.
 • Έρευνες των ψυχολογικών επιπτώσεων του σεισμού και εκπαίδευση φορέων για την αντιμετώπιση του.
 • Εκπαίδευση δημοτικών υπάλληλων για την ορθότερη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα.
 • Διενέργεια σεισμολογικών ερευνών.
 • Δράσεις ενημέρωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολίτες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του δήμου Γιάλοβας.

Εταίροι MERP

 • ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • LOCAL AGENDA 21 ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY  – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • TUBITAK RESEARCH INSTITUTE – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, GEBZE ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • A.N.C.E – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ