Πρόγραμμα Αποκατάστασης Σεισμού Μασμαρά (MERP)

Το πρόγραμμα MERP (Πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμού Μαρμαρά) αποτελεί μέρος του MEDA. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.6000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 2.7000.000 ευρώ ενώ η συνεισφορά των εταίρων είναι 900.000 ευρώ.Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 5/11/2002 έως τις 31/12/2005.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την προετοιμασία, αντιμετώπιση και διαχείριση καταστροφών στην περιοχής της Γιάλοβα, που πλήγηκε από τον σεισμό του 1999 στην Τουρκία καθώς και η εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών της Τουρκίας με αυτούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τον πληθυσμό των δύο περιοχών.

Το τεχνικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται κυρίως στην αναβάθμιση της δυνατότητας του δήμου Γιάλοβα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές καθώς και στην δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης κινδύνων, ανάλογων με αυτές των κρατών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γιάλοβας σε τεχνογνωσία αλλά και υλικό, την δημιουργία εθελοντικής ομάδας διάσωσης σε επίπεδο δήμου, αλλά και την δημιουργία ομάδας διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης της περιοχής, κάτι ανάλογο με την πολιτική προστασία.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει προβλεφθεί η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών φαινομένων, που προκάλεσε ο σεισμός και τα παρεπόμενά του, η δημιουργία εκτάκτου σχεδίου δράσης, ο γεωλογικός έλεγχος της περιοχής και η επιλογή νέων περιοχών κατάλληλων προς δόμηση, η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα και η εκπαίδευση των τοπικών υπευθύνων του δήμου, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα κανονισμών και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτά των δήμων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος MERP
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην πόλη Γιάλοβα της Τουρκίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.Δράσεις MERP

 • Εκπαίδευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάλοβας και εθελοντικών διασωστικών ομάδων.
 • Έρευνες των ψυχολογικών επιπτώσεων του σεισμού και εκπαίδευση φορέων για την αντιμετώπιση του.
 • Εκπαίδευση δημοτικών υπάλληλων για την ορθότερη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα.
 • Διενέργεια σεισμολογικών ερευνών.
 • Δράσεις ενημέρωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολίτες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του δήμου Γιάλοβας.

Εταίροι MERP

 • ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • LOCAL AGENDA 21 ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY  – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • TUBITAK RESEARCH INSTITUTE – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, GEBZE ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • A.N.C.E – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Στις 16-2-2006 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου με:

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου
 • Νομαρχία Ροδόπης
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Ροδόπης (Τ.Ε.Δ.Κ)
 • Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Η ομάδα υλοποίησης του ερευνητικού έργου αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές- ερευνητές με επιστημονικό  υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Στόχος Στρατηγικού Σχεδίου : Ο νομός Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της.

Σκοπιμότητα Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδίου: Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο προκειμένου τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πολύ καλή πυξίδα για το πώς πρέπει οι Τοπικοί φορείς, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Παραγωγικές Τάξεις να προσαρμόζουν τις επιλογές τους, τις δράσεις τους, τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής.

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

INTERACT FRONTIERS

Το πρόγραμμα FRONTIERS – Successful Interreg Project Planning and Implementation – The Case of Remote Areas (Επιτυχής σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό περιφερειακό ταμείο και από εθνικούς πόρους. O συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.388.296,36 €. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 14 /10/2005 έως τις 31/05/2008.

Στόχος Interact Frontiers: Να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών στην πληροφόρηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εξοικείωσή τους με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιωθεί η συνεργασία τους με άλλες περιοχές από την άποψη του κοινού προγραμματισμού και της κοινής εφαρμογής των επιτυχημένων προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG.

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς του εταίρου αλλά και δυνητικών δικαιούχων, δημοσιών και ιδιωτικών, στις περιοχές στόχου του προγράμματος.
 • Δημιουργία και ανάδειξη καλών πρακτικών, που θα   αποτελέσουν πρότυπα για ενδεχόμενη υποβολή πρότασης σε κάποιο πρόγραμμα Ιnterreg.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 9 φορείς με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • ALTERRA BV – Landscape Centre – Ερευνητικό Κέντρο του Waganingen της Ολλανδίας

Εργαστήρια Επίδειξης Ωφελειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ στις Αγροτικές Περιοχές Ν. Ροδόπης
Το έργο συνολικής αξίας 39.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 – 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο την ΑΝΡΟ Α.Ε υλοποιήθηκε από την ίδια.Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος και σχεδίου ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης.Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία υποστηρίχθηκε από διάφορα μέσα (π.χ. ομιλίες, έντυπα, πιλοτικές εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης).Η βασική ωστόσο μέθοδος προσέγγισης ήταν η επίδειξη των ωφελειών της ΚτΠ μέσω ενός κινητού εργαστηρίου για την ΚτΠ το οποίο αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ Δήμου Κομοτηνής
Το έργο συνολικής αξίας 85.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 – 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Κομοτηνής και υλοποιήθηκε από την ΑΝΡΟ Α.Ε.Το έργο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού του  Δήμου Κομοτηνής σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία στηρίχθηκε  από διάφορα μέσα όπως ομιλίες, έντυπα, εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης

Βασική μέθοδος προσέγγισης του στοχοθετούμενου κοινού ήταν η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Επίδειξης των Ωφελειών της ΚτΠ. Το εργαστήριο  φιλοξενήθηκε σε αίθουσες που καθορίστηκαν από το Δήμο Κομοτηνής. αποτελώντας, ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συμπληρωματική στην παραπάνω ενέργεια ήταν η παραγωγή 25-λεπτου ενημερωτικού DVD με περιεχόμενο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Ρώσικα), το οποίο  αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις καινοτομίες που εισάγονται μέσω της ΚτΠ.

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης

Στην Περιοχή του Νομού Ροδόπης, με τη βοήθεια της ΑΝΡΟ Α.Ε.  υλοποιούνται τρία Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» , Μέτρο 4.3 Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη, Πρόσκληση 105.Πιο συγκεκριμμένα τα τρία έργα είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Σαπών Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Μαρώνειας Νομού Ροδόπης.

Το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της ΑΝΡΟ Α.Ε.  παρείχε τεχνική υποστήριξη κατά την υποβολή των τριών προτάσεων, ενώ υλοποιεί το υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου» για τα δύο τελευταία έργα

Το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

 • Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτη Διόδευσης Τοπολογίας και Αρχιτεκτονικής του Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημόσιου Ενδιαφέροντος.
 • Σύνταξη και Προσαρμογή τευχών προκήρυξης του Έργου.
 • Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου.

Η Υλοποίηση  των τριών Ασυρμάτων Διτκύων θα εμπλουτίσει τις επικοινωνιακές υποδομές του Νομού Ροδόπης και θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, όπως:

 • Κάλυψη Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών χωρίς τη χρήση Ενσύρματων Μέσων και το Κόστος που Απαιτείται για την Υλοποίηση μέσω αυτών.
 • Προσφορά Ταχύτητων ανώτερων από 10 Mbps, ανώτερων από τις προσφερόμενες Συνδέσεις ADSL.
 • Μικρό Κόστος Υλοποίησης και Ταχύτατη Απόσβεση σε Σχέση με Κόστος από τη Μίσθωση Γραμμών.
 • Δυνατότητα Διασύνδεσης με τις Υπόλοιπες Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές του Νομού (ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ).
 • Εύκολη και Απλή Διαδικασία Επέκτασης του Δικτύου.
 • Αξιοποίηση του Μεγάλου Εύρους Ζώνης πρόσβασης στο Διαδίκτυο με Υπηρεσίες όπως Τηλεδιάσκεψη, Τηλεκπαίδευση, Χρήση Τηλεφωνίας VoIP σε Περιοχές με Περιορισμένη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μαρώνειας
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 70.313,40 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 83.673 €.
Περιλαμβάνει 14 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 11 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Σαπών
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 77.857,14 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 92.650 €.
Περιλαμβάνει 17 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 14 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 164692,09 €,  πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 195983,59 €.
Περιλαμβάνει 29 κόμβους , 1 Κεντρικό, 4 Αναμεταδότες, 24 Τερματικούς Κόμβους.

ASVILOC+ ” Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ως Φορείς Υποστήριξης Καινοτομικών Συστημάτων στις Περιφερειακές & Τοπικές Οικονομίες”

Το έργο Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies (AsviLoc+) (www.asvilocplus.eu) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας South – East Europe (www.southeast-europe.net), ενώνοντας 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες κρατών – μελών και υποψήφιων κρατών – μελών με στόχο την Υποστήριξη του Συστήματος Καινοτομίας στην Περιφερειακή και Τοπική Οικονομία. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Sviluppo Marche SpA, Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Marche της Ιταλίας.
Σκοπός του έργου
είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου καινοτομίας όπου η διάδραση μεταξύ της ζήτησης καινοτόμων λύσεων και της παραγωγής καινοτόμων ιδεών θα δημιουργεί το απαραίτητο δυναμικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η διακρατική συνεργασία αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων μέσα από την  ίδρυση δεκατριών (13) περιφερειακών εργαστηρίων (ένα για κάθε διακρατικό εταίρο):

 • τον εντοπισμό των περιφερειακών αναγκών σε καινοτομία
 • την ενίσχυση της διαχείρισης της ζήτησης και προσφοράς για καινοτομία μέσω του σχεδιασμού και της αξιολόγησης, σε διακρατικό επίπεδο, συγκεκριμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προώθησης της καινοτομίας
 • τη βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της καινοτομίας συνδέοντας και υποστηρίζοντας τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • την εξέλιξη του Νοτιο-ανατολικού Ευρωπαϊκού Χώρου (South-East European Area), ως χώρου ανάπτυξης της καινοτομίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το καινοτόμο στοιχείο του AsviLoc + βρίσκεται στον πειραματισμό νέων προσεγγίσεων που επιτρέπουν στους φορείς λήψης αποφάσεων να δοκιμάσουν ένα νέο ρόλο, αυτό του καταλύτη αντί να καθορίζει τις πολιτικές και τα προγράμματα. Οι εν λόγω πειραματισμοί μπορούν να πείσουν τις επιχειρήσεις ότι μια συλλογική προσέγγιση δεν αποτελεί απειλή, αλλά ένα βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητά τους. Μπορούν να πείσουν τα ερευνητικά κέντρα ότι η ανάμειξη της ακαδημαϊκής αριστείας με όλους και το άνοιγμα της προς την πραγματική οικονομία θα εξασφαλίσει την θέση εκκίνησης και την εγγύηση για την έρευνα.
Για τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, το μόνο μέσο για την τόνωση της καινοτομίας είναι η συμμετοχή άλλων περιφερειακών και τοπικών φορέων να συμμετέχουν στη διαδικασία της καινοτομίας και, σταδιακά, να θεσπίσει μηχανισμούς, να αξιοποιηθεί η επιτυχής εμπειρία των ομάδων ατόμων και οργανισμών οι οποίοι έχουν αναπτύξει καλή και εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Επικεφαλής Εταίρος:SVIM – Sviluppo Marche SpA – Società Unipersonale, Ιtalia

1. CONSVIPO – Consortium for the Development of Polesine, Italia, 2.ΙNFORMEST – Service and Documentation Centre for International, Economic Cooperation – Development Projects Area, Italia, 3. AWS – Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft m.b.H. – Bank for business development, Austria, 4. VEDA – Varna Economic Development Agency, Bulgaria, 5. ANATOLIKI S.A. – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Greece, 6. ANRO – Regional Development Agency of Rodopi S.A., Greece, 7. STRIA – South Transdanubian Regional Innovation Agency Non profit Ltd., Hungary, 8. ADRNORDEST – North-East RDA – North-East Regional Development Agency, Romania, 9. NW RDA – North West Regional Development Agency, Romania, 10. RDA Celje – Regional Development Agency Celje Ltd, Slovenia, 11. IDA – Istrian Development Agency Ltd, Croatia, 12. HRAST – Development Agency Vukovar – Srijem county “HRAST” Ltd, Croatia

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006». Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.Με βάση τα παραπάνω, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου αποσκοπεί στα εξής:

 • Να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις.
 • Να μειώσει τις ανισότητες ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ διαφορετικών φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
 • Να παρέχει αναπτυξιακή στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας με απώτερο σκοπό την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Να προωθήσει την ένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Ως Δομή Στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Αναπτυξιακή Ροδόπης έχει αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των κατοίκων της υπαίθρου για την ένταξή τους σε καθεστώτα επιδοτήσεων, καθώς και την στήριξη των επενδυτών κατά την διάρκεια της επένδυσης. Στο έργο η εταιρία αποτελεί την Κεντρική Δομή για την Περιφέρεια ΑΜΘ, με αντένες για τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας τις κατά τόπο Αναπτυξιακές Εταιρείες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.111.222 €.

LEADER+

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

 • Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,
 • Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
 • Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Το Πρόγραμμα LEADER+ της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών».
 • O δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Στόχοι LEADER+

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.
 • Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 • Η επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας του πληθυσμού μέσω του προγράμματος LEADER+, ώστε να θεωρήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Που εφαρμόζεται συνοπτικά

Το τοπικό Πρόγραμμα Leader+ N. Ροδόπης 2000-2006 αφορά στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης σε τμήμα του Νομού και συγκεκριμένα:

 • Σε όλες τις ορεινές περιοχές του Ν.Ροδόπης (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΕ) πλην των ορεινών περιοχών των κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης όπου εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΑΜ-Θ.
 • Στις μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ροδόπης.

Φυσικό Αντικείμενο

36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.449.000,00 €.

Το θέμα συσπείρωσης του Leader+ N. Ροδόπης είναι το εξής:

 • «Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών – προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».

Οικονομικά Στοιχεία LEADER+

 • Συνολικό Κόστος: 9.123.008 €
 • Δημόσια Δαπάνη 6.450.000 €
 • Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 5.092.992 €
 • Εθνική Συμμετοχή 1.357.007 €
 • Ίδια Συμμετοχή 2.673.008 €
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Δ.Δ. 5.700.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 51,24 %

ARCHIMED – MIDA

Κατηγορία:  Διαχείριση Αγροτικού Τομέα

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακές Πρωτοβουλίες- Ανάπτυξη στη γεωργία» (“Mediterranean Initiatives- Development in Agriculture” – ARCHIMED MIDA), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ Β Archimed και στοχεύει στη βελτίωση της ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/05/ 2006 έως τις 31/12/2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.106.000 € συμπεριλαμβανομένης   1.200.500 € από την ERDF.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 1.2. που προβλέπει την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των αστικών κέντρων, της υπαίθρου αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων ως πόλων ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών, έτσι ώστε να επωφελείται όλος ο γεωγραφικός χώρος επιρροής τους, και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα τους σε όλη την περιφέρεια, στοχεύοντας στην διάχυση των ωφελειών σε ευρύτερα στρώματα και στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξη. Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου των απομονωμένων γεωγραφικά αγροτικών περιοχών της περιοχής ARCHIMED, καθώς και των παρακτίων ζωνών, μέσω αξιοποίησης των γνώσεων χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στόχος ARCHIMED – MIDA

 • H δημιουργία μιας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως αγρό-βιομηχανίες.

Δράσεις ARCHIMED – MIDA

 • Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υπηρεσιών για να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
 • Η απόκτηση των δημόσιων θεμάτων που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις αγροτοβιομηχανίες.
 • Πειραματικές πιλοτικές ενέργειες της προστασίας και βελτίωση των αγροτικών περιοχών και των βιομηχανιών.
 • Διάκριση των αγροτικών δομών για να διατηρηθεί το τοπίο ως περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό αγαθό.

Εταίροι ARCHIMED – MIDA

 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΕΔΚ Περιφέρειας Βασιλικάτων Ιταλίας (ΙΤΑΛΙΑ)
 • Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια Σικελίας- Τμήμα Γεωργίας (Ιταλία)
 • Δήμος Φαβάρα (Ιταλία)
 • Δήμος Φιλιάνο (Ιταλία)
 • Δήμος Κομοτηνής (Ελλάδα)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ελλάδα)
 • Δήμος Παντελλερία (Ιταλία)
 • Δήμος Πικέρνο (Ιταλία)
 • Δήμος του Saint Vito lo capo (Ιταλία)
 • Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών (Ελλάδα)
 • Δήμος Μουσούρων (Ελλάδα)
 • Τοπική Ομάδα Δράσης (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Val d’Anapo (Ιταλία)
 • Δήμος Νευροκοπίου (Ελλάδα)
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Αγκριτζέντο (Ιταλία)
 • Εμπορικό Επιμελητήριο του Αgricentum- Τμήμα προώθησης και υπηρεσιών (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Δήμος Κεσσάνης (Τουρκία)
 • Δήμος Tyre (Λίβανος)

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.