Πολυδύναμα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου – Οργάνης

Η ίδρυση των Πολυδύναμων Κέντρων στην Οργάνη και τον Κέχρο στηρίζεται στο Μέτρο 1.15 της κατηγορίας των πράξεων 1.15.1 Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Συμβουλευτική- Προκατάρτιση- Κατάρτιση- ΣΥΥ κτλ.», 1.15.2. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Προώθηση της Απασχόλησης», 1.15.3. Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ- Κοινωνικές Υπηρεσίες» Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στόχοι ΠρογράμματοςΤο πρόγραμμα στοχεύει να παραμείνουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης στον τόπο τους με το πλεονέκτημα της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κάνοντας την  Κοινότητα περιοχή πρώτης ευκαιρίας. Για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια και κοινοτικές πρωτοβουλίες του Δ’ ΚΠΣ, που είναι η επόμενη πρόκληση και στην οποία στρέφει το ενδιαφέρον της η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μέσα από το πρόγραμμα επιχειρείται παράλληλα η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων της Κοινότητας Οργάνης και της Κοινότητας Κέχρου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών για άντρες και γυναίκες, η σταδιακή ενεργή συμμετοχή των κατοίκων των δυο κοινοτήτων στα κέντρα αποφάσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη συμβουλευτική στήριξη σε θέματα απασχόλησης και αυταπασχόλησης.

Ωφελούμενοι Προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους των Κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης:

 • Ανεργοι.
 • Υποαπασχολούμενοι.
 • Εργαζόμενοι.
 • Γεωργοί – κτηνοτρόφοι.
 • Ανδρες.
 • Γυναίκες.

Οφέλη Συμμετοχής από το Πρόγραμμα

 • Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να έχουν προσωπική πληροφόρηση σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
 • Το πρόγραμμα διαθέτει στους συμμετέχοντες σε προσωπικό επίπεδο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας, γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο, νομικό και μάλιστα δωρεάν.
 • Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να προετοιμαστούν για να συμμετάσχουν ενεργά και ν’ αυξήσουν τις δυνατότητες τους για να επιδοτηθούν από τα προγράμματα που θα προκηρυχτούν στα πλαίσια του Δ ΚΠΣ 2007-2013.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ένα πολύ καλό προηγούμενο μια και η εμπειρία που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθεί θετικά σε περίπτωση που διεκδικήσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά και σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
 • Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες  ν’ ανακαλύψουν καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των αγρών τους ή του ζωικού κεφαλαίου τους καθώς και τρόπους προώθησης των προϊόντων τους.
 • Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια των επιστημόνων του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα οργανωμένο προσωπικό σχέδιο δράσης, το οποίο τ θα τους βοηθήσει σταδιακά ν’ αυξήσουν τα εισοδήματά τους.
 • Οι συμμετέχοντες μέσω των Πολυδύναμων Κέντρων θα έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, μέσω των στελεχών των Κέντρων αλλά και με την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

ARTICLE 6

Το πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικές δημογραφικές δυνατότητες» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2006 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2008.Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 18 συνεργαζόμενους φορείς εκ των οποίων οι 12 χρηματοδοτούνται, εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και Κύπρο.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η γερμανική εταιρία ProArbeit KaöR ενώ η εταιρία Διεθνικής Ανάπτυξης TRANSCOOP, έχει συντονιστικό ρόλο για τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.778.144,93€.

Οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την αναπτυξιακές διαδικασίες των περιοχών παρέμβασης, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την διερεύνηση των προοπτικών του μεγαλύτερου ηλικιακά εργατικού δυναμικού.

Στην περίπτωση του προγράμματος η ομάδα στόχου είναι η ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 (50+).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, με δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών για την ομάδα στόχου σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και δομών στήριξης για εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της ηλικιακής ομάδας 50+ τόσο από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων –στην προκειμένη περίπτωση προσφοράς μακροχρόνιας εργασιακής πείρας, σωρευμένης γνώσης, σοβαρότητας- όσο και από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων, καθώς η ομάδα στόχου αποτελεί σημαντική αγοραστική δύναμη με συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

Στόχος Article 6
Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

 • Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο για την βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης εργατικού δυναμικού, μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Διαμόρφωση – προσαρμογή των τοπικών δομών για την συνεργασία των σχετικών φορέων. Καταστρατήγηση στρατηγικών μάρκετινγκ σχετικά με καλλιέργεια προσόντων, ανάπτυξη προσωπικού και οργανισμών.
 • Δημιουργία και εισαγωγή πρωτοποριακών μεθόδων για την χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά για την ανάπτυξη της αγοράς των 50+ και την μεταφορά γνώσεων μέσα στις εταιρίες.
 • Προώθηση για την απόκτηση εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων των 50+.
 • Προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το εμπόριο για χρησιμοποίηση των δημογραφικών τάσεων στην τοπική ανάπτυξη μέσα από παραδείγματα από 4περιοχές της Ευρώπης.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα οργανόγραμμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίζοντας το πρόγραμμα σε 7 πακέτα εργασίας.

Τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία σταθερών και αξιόλογων δομών συνεργασίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που θα εξασφαλίσουν ορθολογική οργάνωση και επαρκή εποπτεία του προγράμματος.

Διαφημιστική καμπάνια προώθησης με οργάνωση σεμιναρίων και αφύπνισης των τοπικών δομών και εμπλεκόμενων φορέων είναι βασικά στοιχεία για τη διάδοση των στόχων του προγράμματος.

Επιπλέον βασική δράση είναι και η δημιουργία καταρτισμένης ομάδας συμβούλων για ενημέρωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές της ομάδας στόχου, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε άνεργοι.

Παράλληλα σχεδιάζονται σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων.

Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει ένα σχέδιο για τη δημογραφική δυνατότητα της περιοχής, το οποίο θα εμπεριέχει τεκμηριωμένη πρόταση και ανάλυση των προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης της περιοχής έρευνας.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 12 φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς το σχέδιο έχει εγκριθεί και αυτήν την περίοδο γίνεται η οριστική σχηματοποίησή του. ‘Ήδη συμμετέχουν στην υλοποίηση πανεπιστημιακά ιδρύματα από:

 • ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΝΤΕΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΚΥΠΡΟ

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Κατανόηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πως οι 50+ αποτελούν τη νέα δύναμη στην αγορά εργασίας αλλά και ως αγοραστικό κοινό.
 • Προσαρμογή της αγοράς στις καταναλωτικές ανάγκες των 50+.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων στις περιοχές στόχου, για την κάλυψη των αναγκών των 50+, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Φωτογραφίες του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ»

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΡΟΔΟΠΗ»
Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ
Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταίροι:· Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «Κ.Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

· Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (ΠΑΜΘ)

· Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

· Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης (Ομοσπονδία Ροδόπης)

· Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής

· Αιχμή Ανώνυμος Εμπορική, Επενδυτική, Συμβουλευτική, Εξαγωγική, Εισαγωγική Εταιρεία (ΑΙΧΜΗ ΑΕ)

· Τεχνόπολις – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμος Εταιρεία (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)

· Δήμος Κομοτηνής

· Δήμος Ιάσμου

· Δήμος Μαρώνειας-Σαπών

· Δήμος Αρριανών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανάλυση της υφιστάμενης θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

· Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ

· Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

· Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ

· Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

· Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς

· Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

· Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

· Ηλεκτρονικός κόμβος έργου

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

· Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

· Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 •  Συντονισμός και Διαχείριση Έργου
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4
 • Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 2
 • Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

· Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων

· Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Παραπομπή – Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων

14. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

· Ατομική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

· Νομική συμβουλευτική

15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

· Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρ/τητας

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις

· Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων

· Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

16. ΜΕΤΑ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

· Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους

· Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 750.000,00 €

 • Στόχος της παρέμβασης
  Στόχος του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 150 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα στις εξής ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:
  • Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Ατομα με αναπηρία
  Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:
  αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις – λύσεις:
  – ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών
  – ίδρυση 2 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
  – κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης οικονομίας
  – πρόσληψη μέσω συμβάσεων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για 45 ωφελούμενους.
  αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Οι επιλεγείσες ομάδες στόχου αποτελούν κατ΄ εξοχήν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης
150 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
✔️ Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης και των ομάδων στόχων, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας και την υφιστάμενη κατάσταση των ομάδων – στόχων
✔️ Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
– Δικτύωση μεταξύ της ΑΣ και τοπικών φορέων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησης φορέων σχετικά με τους στόχους του έργου
– Δικτύωση μεταξύ της Σύμπραξης και άλλων ΑΣ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών
✔️ Ενέργειες Ενημέρωσης με αντικείμενο:
– την ευαισθητοποίηση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι, για την προτεινόμενη παρέμβαση και τις δράσεις της
– την ενημέρωση της τοπικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις εργασιακές δυνατότητες των ομάδων – στόχων
– την ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης.
✔️ Διαχειριστικές δράσεις που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του έργου.
✔️ Δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης των Ομάδων-Στόχων
✔️ Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Ομάδων-Στόχων, που περιλαμβάνουν:
– Συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής στήριξης, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας
– Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
– Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων
– Συμβουλευτική υποστήριξη εργοδοτών
– Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
Σύνολο ωφελουμένων: 150 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 25 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 70 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα: 45 άτομα
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 40 άτομα
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 5 απασχολούμενους η κάθε μία
αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 75 θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις από ωφελούμενους)

Περισσότερα για το πρόγραμμα (περιγραφή, φωτογραφίες) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Στις 16-2-2006 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου με:

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου
 • Νομαρχία Ροδόπης
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Ροδόπης (Τ.Ε.Δ.Κ)
 • Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Η ομάδα υλοποίησης του ερευνητικού έργου αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές- ερευνητές με επιστημονικό  υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Στόχος Στρατηγικού Σχεδίου : Ο νομός Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της.

Σκοπιμότητα Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδίου: Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο προκειμένου τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πολύ καλή πυξίδα για το πώς πρέπει οι Τοπικοί φορείς, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Παραγωγικές Τάξεις να προσαρμόζουν τις επιλογές τους, τις δράσεις τους, τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής.

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

INTERACT FRONTIERS

Το πρόγραμμα FRONTIERS – Successful Interreg Project Planning and Implementation – The Case of Remote Areas (Επιτυχής σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό περιφερειακό ταμείο και από εθνικούς πόρους. O συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.388.296,36 €. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 14 /10/2005 έως τις 31/05/2008.

Στόχος Interact Frontiers: Να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών στην πληροφόρηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εξοικείωσή τους με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιωθεί η συνεργασία τους με άλλες περιοχές από την άποψη του κοινού προγραμματισμού και της κοινής εφαρμογής των επιτυχημένων προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG.

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς του εταίρου αλλά και δυνητικών δικαιούχων, δημοσιών και ιδιωτικών, στις περιοχές στόχου του προγράμματος.
 • Δημιουργία και ανάδειξη καλών πρακτικών, που θα   αποτελέσουν πρότυπα για ενδεχόμενη υποβολή πρότασης σε κάποιο πρόγραμμα Ιnterreg.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 9 φορείς με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • ALTERRA BV – Landscape Centre – Ερευνητικό Κέντρο του Waganingen της Ολλανδίας

ASVILOC+ ” Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ως Φορείς Υποστήριξης Καινοτομικών Συστημάτων στις Περιφερειακές & Τοπικές Οικονομίες”

Το έργο Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies (AsviLoc+) (www.asvilocplus.eu) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας South – East Europe (www.southeast-europe.net), ενώνοντας 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες κρατών – μελών και υποψήφιων κρατών – μελών με στόχο την Υποστήριξη του Συστήματος Καινοτομίας στην Περιφερειακή και Τοπική Οικονομία. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Sviluppo Marche SpA, Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Marche της Ιταλίας.
Σκοπός του έργου
είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου καινοτομίας όπου η διάδραση μεταξύ της ζήτησης καινοτόμων λύσεων και της παραγωγής καινοτόμων ιδεών θα δημιουργεί το απαραίτητο δυναμικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η διακρατική συνεργασία αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων μέσα από την  ίδρυση δεκατριών (13) περιφερειακών εργαστηρίων (ένα για κάθε διακρατικό εταίρο):

 • τον εντοπισμό των περιφερειακών αναγκών σε καινοτομία
 • την ενίσχυση της διαχείρισης της ζήτησης και προσφοράς για καινοτομία μέσω του σχεδιασμού και της αξιολόγησης, σε διακρατικό επίπεδο, συγκεκριμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προώθησης της καινοτομίας
 • τη βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της καινοτομίας συνδέοντας και υποστηρίζοντας τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • την εξέλιξη του Νοτιο-ανατολικού Ευρωπαϊκού Χώρου (South-East European Area), ως χώρου ανάπτυξης της καινοτομίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το καινοτόμο στοιχείο του AsviLoc + βρίσκεται στον πειραματισμό νέων προσεγγίσεων που επιτρέπουν στους φορείς λήψης αποφάσεων να δοκιμάσουν ένα νέο ρόλο, αυτό του καταλύτη αντί να καθορίζει τις πολιτικές και τα προγράμματα. Οι εν λόγω πειραματισμοί μπορούν να πείσουν τις επιχειρήσεις ότι μια συλλογική προσέγγιση δεν αποτελεί απειλή, αλλά ένα βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητά τους. Μπορούν να πείσουν τα ερευνητικά κέντρα ότι η ανάμειξη της ακαδημαϊκής αριστείας με όλους και το άνοιγμα της προς την πραγματική οικονομία θα εξασφαλίσει την θέση εκκίνησης και την εγγύηση για την έρευνα.
Για τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, το μόνο μέσο για την τόνωση της καινοτομίας είναι η συμμετοχή άλλων περιφερειακών και τοπικών φορέων να συμμετέχουν στη διαδικασία της καινοτομίας και, σταδιακά, να θεσπίσει μηχανισμούς, να αξιοποιηθεί η επιτυχής εμπειρία των ομάδων ατόμων και οργανισμών οι οποίοι έχουν αναπτύξει καλή και εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Επικεφαλής Εταίρος:SVIM – Sviluppo Marche SpA – Società Unipersonale, Ιtalia

1. CONSVIPO – Consortium for the Development of Polesine, Italia, 2.ΙNFORMEST – Service and Documentation Centre for International, Economic Cooperation – Development Projects Area, Italia, 3. AWS – Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft m.b.H. – Bank for business development, Austria, 4. VEDA – Varna Economic Development Agency, Bulgaria, 5. ANATOLIKI S.A. – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Greece, 6. ANRO – Regional Development Agency of Rodopi S.A., Greece, 7. STRIA – South Transdanubian Regional Innovation Agency Non profit Ltd., Hungary, 8. ADRNORDEST – North-East RDA – North-East Regional Development Agency, Romania, 9. NW RDA – North West Regional Development Agency, Romania, 10. RDA Celje – Regional Development Agency Celje Ltd, Slovenia, 11. IDA – Istrian Development Agency Ltd, Croatia, 12. HRAST – Development Agency Vukovar – Srijem county “HRAST” Ltd, Croatia

ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης και έχει υλοποιήσει ήδη εις αυτόν τρεις πρωτοβουλίες Leader. Η ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και η μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνει συλλογικούς φορείς που εξυπηρετoύν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα όπως: φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), συλλόγους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.α.

Η εφαρμογή της προσέγγισης Leader κατά την 4η προγραμματική περίοδο συνεχίζεται στα πλαίσια του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αυτό η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σχεδίασε και υπέβαλε για το Νομό Ροδόπης πρόταση για υλοποίηση τοπικού προγράμματος, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε για τις ΟΤΔ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε στην ΟΤΔ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. η υλοποίηση προγράμματος για το Νομό Ροδόπης ύψους δημόσιας δαπάνης 6.100.000,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.791.047,62 € και στις 28/5/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ARCHIMED – MIDA

Κατηγορία:  Διαχείριση Αγροτικού Τομέα

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακές Πρωτοβουλίες- Ανάπτυξη στη γεωργία» (“Mediterranean Initiatives- Development in Agriculture” – ARCHIMED MIDA), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ Β Archimed και στοχεύει στη βελτίωση της ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/05/ 2006 έως τις 31/12/2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.106.000 € συμπεριλαμβανομένης   1.200.500 € από την ERDF.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 1.2. που προβλέπει την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των αστικών κέντρων, της υπαίθρου αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων ως πόλων ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών, έτσι ώστε να επωφελείται όλος ο γεωγραφικός χώρος επιρροής τους, και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα τους σε όλη την περιφέρεια, στοχεύοντας στην διάχυση των ωφελειών σε ευρύτερα στρώματα και στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξη. Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου των απομονωμένων γεωγραφικά αγροτικών περιοχών της περιοχής ARCHIMED, καθώς και των παρακτίων ζωνών, μέσω αξιοποίησης των γνώσεων χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στόχος ARCHIMED – MIDA

 • H δημιουργία μιας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως αγρό-βιομηχανίες.

Δράσεις ARCHIMED – MIDA

 • Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υπηρεσιών για να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
 • Η απόκτηση των δημόσιων θεμάτων που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις αγροτοβιομηχανίες.
 • Πειραματικές πιλοτικές ενέργειες της προστασίας και βελτίωση των αγροτικών περιοχών και των βιομηχανιών.
 • Διάκριση των αγροτικών δομών για να διατηρηθεί το τοπίο ως περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό αγαθό.

Εταίροι ARCHIMED – MIDA

 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΕΔΚ Περιφέρειας Βασιλικάτων Ιταλίας (ΙΤΑΛΙΑ)
 • Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια Σικελίας- Τμήμα Γεωργίας (Ιταλία)
 • Δήμος Φαβάρα (Ιταλία)
 • Δήμος Φιλιάνο (Ιταλία)
 • Δήμος Κομοτηνής (Ελλάδα)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ελλάδα)
 • Δήμος Παντελλερία (Ιταλία)
 • Δήμος Πικέρνο (Ιταλία)
 • Δήμος του Saint Vito lo capo (Ιταλία)
 • Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών (Ελλάδα)
 • Δήμος Μουσούρων (Ελλάδα)
 • Τοπική Ομάδα Δράσης (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Val d’Anapo (Ιταλία)
 • Δήμος Νευροκοπίου (Ελλάδα)
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Αγκριτζέντο (Ιταλία)
 • Εμπορικό Επιμελητήριο του Αgricentum- Τμήμα προώθησης και υπηρεσιών (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Δήμος Κεσσάνης (Τουρκία)
 • Δήμος Tyre (Λίβανος)

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.