Συγχρηματοδοτούμενα

Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς

Συγχρηματοδοτούμενα έως και το 2006

 

Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 χαρακτηρίστηκε από την σύσταση ειδικού Γραφείου για το σκοπό αυτό. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στελεχωμένο από προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων επέτυχε να υλοποιήσει συνολικά τριάντα τρία  (33) έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 40.000.000 €. Πυξίδα για την εκάστοτε υποβολή προτάσεων αποτελούσε η προσήλωση στις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, πάντα σε συμμόρφωση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της τότε Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) και το νομικό πλαίσιο που όριζε ο «Καλλικράτης» για τις νεοσύστατες Περιφέρειες ανά τη χώρα.

Συγχρηματοδοτούμενα 2007-2013

 

Με την απαρχή μιας νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ) η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζει στο δρόμο της μέγιστης δυνατής ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών, αξιοποιώντας την πρότερη εμπειρία της στην υλοποίηση έργων και τα αμέτρητα δίκτυα συνεργειών που είχε κτίσει ανά την Ευρώπη με σειρά αξιόλογων φορέων, όπως τοπικές αρχές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, αναπτυξιακούς φορείς κ.α. Προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελεί η συμμόρφωση με τους στόχους του 2020 και του πλαισίου της RIS3, στην κατεύθυνση της παραγωγής προστιθέμενης αξίας για την ευρύτερη περιοχή προς όφελος του πολίτη.

 

Συγχρηματοδοτούμενα 2014-2020