Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006». Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.Με βάση τα παραπάνω, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου αποσκοπεί στα εξής:

 • Να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις.
 • Να μειώσει τις ανισότητες ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ διαφορετικών φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
 • Να παρέχει αναπτυξιακή στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας με απώτερο σκοπό την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Να προωθήσει την ένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Ως Δομή Στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Αναπτυξιακή Ροδόπης έχει αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των κατοίκων της υπαίθρου για την ένταξή τους σε καθεστώτα επιδοτήσεων, καθώς και την στήριξη των επενδυτών κατά την διάρκεια της επένδυσης. Στο έργο η εταιρία αποτελεί την Κεντρική Δομή για την Περιφέρεια ΑΜΘ, με αντένες για τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας τις κατά τόπο Αναπτυξιακές Εταιρείες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.111.222 €.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης και έχει υλοποιήσει ήδη εις αυτόν τρεις πρωτοβουλίες Leader. Η ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και η μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνει συλλογικούς φορείς που εξυπηρετoύν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα όπως: φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), συλλόγους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.α.

Η εφαρμογή της προσέγγισης Leader κατά την 4η προγραμματική περίοδο συνεχίζεται στα πλαίσια του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αυτό η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σχεδίασε και υπέβαλε για το Νομό Ροδόπης πρόταση για υλοποίηση τοπικού προγράμματος, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε για τις ΟΤΔ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε στην ΟΤΔ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. η υλοποίηση προγράμματος για το Νομό Ροδόπης ύψους δημόσιας δαπάνης 6.100.000,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.791.047,62 € και στις 28/5/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

LEADER+

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

 • Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,
 • Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
 • Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Το Πρόγραμμα LEADER+ της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών».
 • O δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Στόχοι LEADER+

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.
 • Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 • Η επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας του πληθυσμού μέσω του προγράμματος LEADER+, ώστε να θεωρήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Που εφαρμόζεται συνοπτικά

Το τοπικό Πρόγραμμα Leader+ N. Ροδόπης 2000-2006 αφορά στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης σε τμήμα του Νομού και συγκεκριμένα:

 • Σε όλες τις ορεινές περιοχές του Ν.Ροδόπης (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΕ) πλην των ορεινών περιοχών των κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης όπου εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΑΜ-Θ.
 • Στις μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ροδόπης.

Φυσικό Αντικείμενο

36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.449.000,00 €.

Το θέμα συσπείρωσης του Leader+ N. Ροδόπης είναι το εξής:

 • «Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών – προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».

Οικονομικά Στοιχεία LEADER+

 • Συνολικό Κόστος: 9.123.008 €
 • Δημόσια Δαπάνη 6.450.000 €
 • Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 5.092.992 €
 • Εθνική Συμμετοχή 1.357.007 €
 • Ίδια Συμμετοχή 2.673.008 €
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Δ.Δ. 5.700.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 51,24 %

ARCHIMED – MIDA

Κατηγορία:  Διαχείριση Αγροτικού Τομέα

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακές Πρωτοβουλίες- Ανάπτυξη στη γεωργία» (“Mediterranean Initiatives- Development in Agriculture” – ARCHIMED MIDA), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ Β Archimed και στοχεύει στη βελτίωση της ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/05/ 2006 έως τις 31/12/2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.106.000 € συμπεριλαμβανομένης   1.200.500 € από την ERDF.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 1.2. που προβλέπει την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των αστικών κέντρων, της υπαίθρου αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων ως πόλων ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών, έτσι ώστε να επωφελείται όλος ο γεωγραφικός χώρος επιρροής τους, και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα τους σε όλη την περιφέρεια, στοχεύοντας στην διάχυση των ωφελειών σε ευρύτερα στρώματα και στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξη. Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου των απομονωμένων γεωγραφικά αγροτικών περιοχών της περιοχής ARCHIMED, καθώς και των παρακτίων ζωνών, μέσω αξιοποίησης των γνώσεων χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στόχος ARCHIMED – MIDA

 • H δημιουργία μιας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως αγρό-βιομηχανίες.

Δράσεις ARCHIMED – MIDA

 • Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υπηρεσιών για να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
 • Η απόκτηση των δημόσιων θεμάτων που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις αγροτοβιομηχανίες.
 • Πειραματικές πιλοτικές ενέργειες της προστασίας και βελτίωση των αγροτικών περιοχών και των βιομηχανιών.
 • Διάκριση των αγροτικών δομών για να διατηρηθεί το τοπίο ως περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό αγαθό.

Εταίροι ARCHIMED – MIDA

 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΕΔΚ Περιφέρειας Βασιλικάτων Ιταλίας (ΙΤΑΛΙΑ)
 • Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια Σικελίας- Τμήμα Γεωργίας (Ιταλία)
 • Δήμος Φαβάρα (Ιταλία)
 • Δήμος Φιλιάνο (Ιταλία)
 • Δήμος Κομοτηνής (Ελλάδα)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ελλάδα)
 • Δήμος Παντελλερία (Ιταλία)
 • Δήμος Πικέρνο (Ιταλία)
 • Δήμος του Saint Vito lo capo (Ιταλία)
 • Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών (Ελλάδα)
 • Δήμος Μουσούρων (Ελλάδα)
 • Τοπική Ομάδα Δράσης (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Val d’Anapo (Ιταλία)
 • Δήμος Νευροκοπίου (Ελλάδα)
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Αγκριτζέντο (Ιταλία)
 • Εμπορικό Επιμελητήριο του Αgricentum- Τμήμα προώθησης και υπηρεσιών (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Δήμος Κεσσάνης (Τουρκία)
 • Δήμος Tyre (Λίβανος)

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.