Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 2069/ΑΜΘ38 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 26/05/2017
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ38
Α/Α ΟΠΣ: 2069

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της Σ.Β.Α.Α. «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).
 • ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της «Σ.Β.Α.Α. της περιοχής παρέμβασης του Λειτουργικού και Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Δράμας» ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  και φορείς που μετέχουν στο Εταιρικό σχήμα της Σ.Β.Α.Α «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας» ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ (Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010).

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.592.237,42 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, από 01/06/2017 έως 01/06/2018.

Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα υπάρξει ενημερωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eydamth.gr.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Ελένη Κουφού, τηλ. 2531352327, e-mail: ekoufou@mou.gr και στον κ.  Σοφοκλή Λαρίση, τηλ. 2531352317, e-mail: slarisis@mou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Σεισμού Μασμαρά (MERP)

Το πρόγραμμα MERP (Πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμού Μαρμαρά) αποτελεί μέρος του MEDA. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.6000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 2.7000.000 ευρώ ενώ η συνεισφορά των εταίρων είναι 900.000 ευρώ.Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 5/11/2002 έως τις 31/12/2005.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την προετοιμασία, αντιμετώπιση και διαχείριση καταστροφών στην περιοχής της Γιάλοβα, που πλήγηκε από τον σεισμό του 1999 στην Τουρκία καθώς και η εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών της Τουρκίας με αυτούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τον πληθυσμό των δύο περιοχών.

Το τεχνικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται κυρίως στην αναβάθμιση της δυνατότητας του δήμου Γιάλοβα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές καθώς και στην δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης κινδύνων, ανάλογων με αυτές των κρατών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γιάλοβας σε τεχνογνωσία αλλά και υλικό, την δημιουργία εθελοντικής ομάδας διάσωσης σε επίπεδο δήμου, αλλά και την δημιουργία ομάδας διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης της περιοχής, κάτι ανάλογο με την πολιτική προστασία.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει προβλεφθεί η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών φαινομένων, που προκάλεσε ο σεισμός και τα παρεπόμενά του, η δημιουργία εκτάκτου σχεδίου δράσης, ο γεωλογικός έλεγχος της περιοχής και η επιλογή νέων περιοχών κατάλληλων προς δόμηση, η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα και η εκπαίδευση των τοπικών υπευθύνων του δήμου, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα κανονισμών και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτά των δήμων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος MERP
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην πόλη Γιάλοβα της Τουρκίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.Δράσεις MERP

 • Εκπαίδευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάλοβας και εθελοντικών διασωστικών ομάδων.
 • Έρευνες των ψυχολογικών επιπτώσεων του σεισμού και εκπαίδευση φορέων για την αντιμετώπιση του.
 • Εκπαίδευση δημοτικών υπάλληλων για την ορθότερη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα.
 • Διενέργεια σεισμολογικών ερευνών.
 • Δράσεις ενημέρωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολίτες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του δήμου Γιάλοβας.

Εταίροι MERP

 • ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • LOCAL AGENDA 21 ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY  – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • TUBITAK RESEARCH INSTITUTE – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, GEBZE ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • A.N.C.E – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Στις 16-2-2006 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου με:

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου
 • Νομαρχία Ροδόπης
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Ροδόπης (Τ.Ε.Δ.Κ)
 • Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Η ομάδα υλοποίησης του ερευνητικού έργου αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές- ερευνητές με επιστημονικό  υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Στόχος Στρατηγικού Σχεδίου : Ο νομός Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της.

Σκοπιμότητα Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδίου: Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο προκειμένου τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πολύ καλή πυξίδα για το πώς πρέπει οι Τοπικοί φορείς, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Παραγωγικές Τάξεις να προσαρμόζουν τις επιλογές τους, τις δράσεις τους, τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής.

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006». Οι δράσεις του στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Συγκεκριμένα αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.Με βάση τα παραπάνω, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου αποσκοπεί στα εξής:

 • Να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς εξελίξεις.
 • Να μειώσει τις ανισότητες ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ διαφορετικών φύλων και ομάδων του πληθυσμού.
 • Να παρέχει αναπτυξιακή στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας με απώτερο σκοπό την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Να προωθήσει την ένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό σύστημα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.

Ως Δομή Στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Αναπτυξιακή Ροδόπης έχει αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των κατοίκων της υπαίθρου για την ένταξή τους σε καθεστώτα επιδοτήσεων, καθώς και την στήριξη των επενδυτών κατά την διάρκεια της επένδυσης. Στο έργο η εταιρία αποτελεί την Κεντρική Δομή για την Περιφέρεια ΑΜΘ, με αντένες για τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας τις κατά τόπο Αναπτυξιακές Εταιρείες. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.111.222 €.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης και έχει υλοποιήσει ήδη εις αυτόν τρεις πρωτοβουλίες Leader. Η ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και η μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνει συλλογικούς φορείς που εξυπηρετoύν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα όπως: φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), συλλόγους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.α.

Η εφαρμογή της προσέγγισης Leader κατά την 4η προγραμματική περίοδο συνεχίζεται στα πλαίσια του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αυτό η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σχεδίασε και υπέβαλε για το Νομό Ροδόπης πρόταση για υλοποίηση τοπικού προγράμματος, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε για τις ΟΤΔ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε στην ΟΤΔ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. η υλοποίηση προγράμματος για το Νομό Ροδόπης ύψους δημόσιας δαπάνης 6.100.000,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.791.047,62 € και στις 28/5/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

LEADER+

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

 • Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,
 • Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
 • Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Το Πρόγραμμα LEADER+ της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών».
 • O δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Στόχοι LEADER+

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.
 • Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 • Η επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας του πληθυσμού μέσω του προγράμματος LEADER+, ώστε να θεωρήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Που εφαρμόζεται συνοπτικά

Το τοπικό Πρόγραμμα Leader+ N. Ροδόπης 2000-2006 αφορά στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης σε τμήμα του Νομού και συγκεκριμένα:

 • Σε όλες τις ορεινές περιοχές του Ν.Ροδόπης (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΕ) πλην των ορεινών περιοχών των κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης όπου εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΑΜ-Θ.
 • Στις μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ροδόπης.

Φυσικό Αντικείμενο

36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.449.000,00 €.

Το θέμα συσπείρωσης του Leader+ N. Ροδόπης είναι το εξής:

 • «Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών – προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».

Οικονομικά Στοιχεία LEADER+

 • Συνολικό Κόστος: 9.123.008 €
 • Δημόσια Δαπάνη 6.450.000 €
 • Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 5.092.992 €
 • Εθνική Συμμετοχή 1.357.007 €
 • Ίδια Συμμετοχή 2.673.008 €
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Δ.Δ. 5.700.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 51,24 %

ARCHIMED – MIDA

Κατηγορία:  Διαχείριση Αγροτικού Τομέα

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακές Πρωτοβουλίες- Ανάπτυξη στη γεωργία» (“Mediterranean Initiatives- Development in Agriculture” – ARCHIMED MIDA), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ Β Archimed και στοχεύει στη βελτίωση της ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 1/05/ 2006 έως τις 31/12/2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.106.000 € συμπεριλαμβανομένης   1.200.500 € από την ERDF.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 1.2. που προβλέπει την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ενίσχυσης των αστικών κέντρων, της υπαίθρου αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων ως πόλων ανάπτυξης ευρύτερων περιοχών, έτσι ώστε να επωφελείται όλος ο γεωγραφικός χώρος επιρροής τους, και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα τους σε όλη την περιφέρεια, στοχεύοντας στην διάχυση των ωφελειών σε ευρύτερα στρώματα και στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξη. Επίσης, επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου των απομονωμένων γεωγραφικά αγροτικών περιοχών της περιοχής ARCHIMED, καθώς και των παρακτίων ζωνών, μέσω αξιοποίησης των γνώσεων χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης.

Στόχος ARCHIMED – MIDA

 • H δημιουργία μιας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως αγρό-βιομηχανίες.

Δράσεις ARCHIMED – MIDA

 • Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υπηρεσιών για να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
 • Η απόκτηση των δημόσιων θεμάτων που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη και στις αγροτοβιομηχανίες.
 • Πειραματικές πιλοτικές ενέργειες της προστασίας και βελτίωση των αγροτικών περιοχών και των βιομηχανιών.
 • Διάκριση των αγροτικών δομών για να διατηρηθεί το τοπίο ως περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό αγαθό.

Εταίροι ARCHIMED – MIDA

 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΤΕΔΚ Περιφέρειας Βασιλικάτων Ιταλίας (ΙΤΑΛΙΑ)
 • Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)
 • Περιφέρεια Σικελίας- Τμήμα Γεωργίας (Ιταλία)
 • Δήμος Φαβάρα (Ιταλία)
 • Δήμος Φιλιάνο (Ιταλία)
 • Δήμος Κομοτηνής (Ελλάδα)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης (Ελλάδα)
 • Δήμος Παντελλερία (Ιταλία)
 • Δήμος Πικέρνο (Ιταλία)
 • Δήμος του Saint Vito lo capo (Ιταλία)
 • Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών (Ελλάδα)
 • Δήμος Μουσούρων (Ελλάδα)
 • Τοπική Ομάδα Δράσης (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Val d’Anapo (Ιταλία)
 • Δήμος Νευροκοπίου (Ελλάδα)
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ξάνθης (Ελλάδα)
 • Περιφέρεια Αγκριτζέντο (Ιταλία)
 • Εμπορικό Επιμελητήριο του Αgricentum- Τμήμα προώθησης και υπηρεσιών (Ιταλία)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (Κύπρος)
 • Δήμος Κεσσάνης (Τουρκία)
 • Δήμος Tyre (Λίβανος)

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.