Εργαστήρια Επίδειξης Ωφελειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ στις Αγροτικές Περιοχές Ν. Ροδόπης
Το έργο συνολικής αξίας 39.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 – 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο την ΑΝΡΟ Α.Ε υλοποιήθηκε από την ίδια.Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος και σχεδίου ενημέρωσης του πληθυσμού που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης.Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία υποστηρίχθηκε από διάφορα μέσα (π.χ. ομιλίες, έντυπα, πιλοτικές εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης).Η βασική ωστόσο μέθοδος προσέγγισης ήταν η επίδειξη των ωφελειών της ΚτΠ μέσω ενός κινητού εργαστηρίου για την ΚτΠ το οποίο αποτελούσε ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Εργαστήριο Επίδειξης Ωφελειών της ΚτΠ Δήμου Κομοτηνής
Το έργο συνολικής αξίας 85.000 € , ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 – 2006, στο Μέτρο 4.3 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ», με τελικό Δικαιούχο το Δήμο Κομοτηνής και υλοποιήθηκε από την ΑΝΡΟ Α.Ε.Το έργο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού του  Δήμου Κομοτηνής σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πραγματοποιήθηκε μέσω μιας κλιμακούμενης εκστρατείας δημοσιοποίησης η οποία στηρίχθηκε  από διάφορα μέσα όπως ομιλίες, έντυπα, εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης

Βασική μέθοδος προσέγγισης του στοχοθετούμενου κοινού ήταν η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Επίδειξης των Ωφελειών της ΚτΠ. Το εργαστήριο  φιλοξενήθηκε σε αίθουσες που καθορίστηκαν από το Δήμο Κομοτηνής. αποτελώντας, ζωντανό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας έτσι στην εξοικείωση των κατοίκων με τις προοπτικές που τους ανοίγονται από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συμπληρωματική στην παραπάνω ενέργεια ήταν η παραγωγή 25-λεπτου ενημερωτικού DVD με περιεχόμενο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Ρώσικα), το οποίο  αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις καινοτομίες που εισάγονται μέσω της ΚτΠ.

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης

Στην Περιοχή του Νομού Ροδόπης, με τη βοήθεια της ΑΝΡΟ Α.Ε.  υλοποιούνται τρία Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» , Μέτρο 4.3 Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη, Πρόσκληση 105.Πιο συγκεκριμμένα τα τρία έργα είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Σαπών Νομού Ροδόπης.
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης  στο Δήμο Μαρώνειας Νομού Ροδόπης.

Το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της ΑΝΡΟ Α.Ε.  παρείχε τεχνική υποστήριξη κατά την υποβολή των τριών προτάσεων, ενώ υλοποιεί το υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Σύμβουλου» για τα δύο τελευταία έργα

Το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

 • Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτη Διόδευσης Τοπολογίας και Αρχιτεκτονικής του Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημόσιου Ενδιαφέροντος.
 • Σύνταξη και Προσαρμογή τευχών προκήρυξης του Έργου.
 • Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου.

Η Υλοποίηση  των τριών Ασυρμάτων Διτκύων θα εμπλουτίσει τις επικοινωνιακές υποδομές του Νομού Ροδόπης και θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, όπως:

 • Κάλυψη Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών χωρίς τη χρήση Ενσύρματων Μέσων και το Κόστος που Απαιτείται για την Υλοποίηση μέσω αυτών.
 • Προσφορά Ταχύτητων ανώτερων από 10 Mbps, ανώτερων από τις προσφερόμενες Συνδέσεις ADSL.
 • Μικρό Κόστος Υλοποίησης και Ταχύτατη Απόσβεση σε Σχέση με Κόστος από τη Μίσθωση Γραμμών.
 • Δυνατότητα Διασύνδεσης με τις Υπόλοιπες Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές του Νομού (ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ).
 • Εύκολη και Απλή Διαδικασία Επέκτασης του Δικτύου.
 • Αξιοποίηση του Μεγάλου Εύρους Ζώνης πρόσβασης στο Διαδίκτυο με Υπηρεσίες όπως Τηλεδιάσκεψη, Τηλεκπαίδευση, Χρήση Τηλεφωνίας VoIP σε Περιοχές με Περιορισμένη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μαρώνειας
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 70.313,40 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 83.673 €.
Περιλαμβάνει 14 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 11 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Σαπών
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 77.857,14 € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 92.650 €.
Περιλαμβάνει 17 κόμβους , 1 Κεντρικό, 2 Αναμεταδότες, 14 Τερματικούς Κόμβους.

Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης
Το Ευρυζωνικό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης Σαπών είναι έργο συνολική αξίας 164692,09 €,  πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 195983,59 €.
Περιλαμβάνει 29 κόμβους , 1 Κεντρικό, 4 Αναμεταδότες, 24 Τερματικούς Κόμβους.

ASVILOC+ ” Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ως Φορείς Υποστήριξης Καινοτομικών Συστημάτων στις Περιφερειακές & Τοπικές Οικονομίες”

Το έργο Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies (AsviLoc+) (www.asvilocplus.eu) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας South – East Europe (www.southeast-europe.net), ενώνοντας 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες κρατών – μελών και υποψήφιων κρατών – μελών με στόχο την Υποστήριξη του Συστήματος Καινοτομίας στην Περιφερειακή και Τοπική Οικονομία. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Sviluppo Marche SpA, Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Marche της Ιταλίας.
Σκοπός του έργου
είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου καινοτομίας όπου η διάδραση μεταξύ της ζήτησης καινοτόμων λύσεων και της παραγωγής καινοτόμων ιδεών θα δημιουργεί το απαραίτητο δυναμικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η διακρατική συνεργασία αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων μέσα από την  ίδρυση δεκατριών (13) περιφερειακών εργαστηρίων (ένα για κάθε διακρατικό εταίρο):

 • τον εντοπισμό των περιφερειακών αναγκών σε καινοτομία
 • την ενίσχυση της διαχείρισης της ζήτησης και προσφοράς για καινοτομία μέσω του σχεδιασμού και της αξιολόγησης, σε διακρατικό επίπεδο, συγκεκριμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προώθησης της καινοτομίας
 • τη βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της καινοτομίας συνδέοντας και υποστηρίζοντας τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • την εξέλιξη του Νοτιο-ανατολικού Ευρωπαϊκού Χώρου (South-East European Area), ως χώρου ανάπτυξης της καινοτομίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το καινοτόμο στοιχείο του AsviLoc + βρίσκεται στον πειραματισμό νέων προσεγγίσεων που επιτρέπουν στους φορείς λήψης αποφάσεων να δοκιμάσουν ένα νέο ρόλο, αυτό του καταλύτη αντί να καθορίζει τις πολιτικές και τα προγράμματα. Οι εν λόγω πειραματισμοί μπορούν να πείσουν τις επιχειρήσεις ότι μια συλλογική προσέγγιση δεν αποτελεί απειλή, αλλά ένα βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητά τους. Μπορούν να πείσουν τα ερευνητικά κέντρα ότι η ανάμειξη της ακαδημαϊκής αριστείας με όλους και το άνοιγμα της προς την πραγματική οικονομία θα εξασφαλίσει την θέση εκκίνησης και την εγγύηση για την έρευνα.
Για τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, το μόνο μέσο για την τόνωση της καινοτομίας είναι η συμμετοχή άλλων περιφερειακών και τοπικών φορέων να συμμετέχουν στη διαδικασία της καινοτομίας και, σταδιακά, να θεσπίσει μηχανισμούς, να αξιοποιηθεί η επιτυχής εμπειρία των ομάδων ατόμων και οργανισμών οι οποίοι έχουν αναπτύξει καλή και εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Επικεφαλής Εταίρος:SVIM – Sviluppo Marche SpA – Società Unipersonale, Ιtalia

1. CONSVIPO – Consortium for the Development of Polesine, Italia, 2.ΙNFORMEST – Service and Documentation Centre for International, Economic Cooperation – Development Projects Area, Italia, 3. AWS – Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft m.b.H. – Bank for business development, Austria, 4. VEDA – Varna Economic Development Agency, Bulgaria, 5. ANATOLIKI S.A. – Development Agency of Eastern Thessaloniki, Greece, 6. ANRO – Regional Development Agency of Rodopi S.A., Greece, 7. STRIA – South Transdanubian Regional Innovation Agency Non profit Ltd., Hungary, 8. ADRNORDEST – North-East RDA – North-East Regional Development Agency, Romania, 9. NW RDA – North West Regional Development Agency, Romania, 10. RDA Celje – Regional Development Agency Celje Ltd, Slovenia, 11. IDA – Istrian Development Agency Ltd, Croatia, 12. HRAST – Development Agency Vukovar – Srijem county “HRAST” Ltd, Croatia