ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης και έχει υλοποιήσει ήδη εις αυτόν τρεις πρωτοβουλίες Leader. Η ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και το Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και η μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνει συλλογικούς φορείς που εξυπηρετoύν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα όπως: φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), συλλόγους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.α.

Η εφαρμογή της προσέγγισης Leader κατά την 4η προγραμματική περίοδο συνεχίζεται στα πλαίσια του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αυτό η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σχεδίασε και υπέβαλε για το Νομό Ροδόπης πρόταση για υλοποίηση τοπικού προγράμματος, στα πλαίσια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε για τις ΟΤΔ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε στην ΟΤΔ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε. η υλοποίηση προγράμματος για το Νομό Ροδόπης ύψους δημόσιας δαπάνης 6.100.000,00 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.791.047,62 € και στις 28/5/2010 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

LEADER+

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου:

 • Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,
 • Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν, όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και
 • Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους.

Το Πρόγραμμα LEADER+ της χώρας μας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους:

 • Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών».
 • O δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Στόχοι LEADER+

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τα μειονεκτήματα και θα μειώνουν τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής μεταξύ ορεινών και μη ορεινών περιοχών.
 • Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού μέσω της άρσης της απομόνωσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 • Η επίτευξη της αλλαγής νοοτροπίας του πληθυσμού μέσω του προγράμματος LEADER+, ώστε να θεωρήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα ως ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Που εφαρμόζεται συνοπτικά

Το τοπικό Πρόγραμμα Leader+ N. Ροδόπης 2000-2006 αφορά στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων ανάπτυξης σε τμήμα του Νομού και συγκεκριμένα:

 • Σε όλες τις ορεινές περιοχές του Ν.Ροδόπης (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΕ) πλην των ορεινών περιοχών των κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης όπου εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ ΑΜ-Θ.
 • Στις μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ροδόπης.

Φυσικό Αντικείμενο

36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.449.000,00 €.

Το θέμα συσπείρωσης του Leader+ N. Ροδόπης είναι το εξής:

 • «Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών αγαθών – προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».

Οικονομικά Στοιχεία LEADER+

 • Συνολικό Κόστος: 9.123.008 €
 • Δημόσια Δαπάνη 6.450.000 €
 • Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ – Π) 5.092.992 €
 • Εθνική Συμμετοχή 1.357.007 €
 • Ίδια Συμμετοχή 2.673.008 €
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Δ.Δ. 5.700.000 €
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 51,24 %