ARTICLE 6

Το πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικές δημογραφικές δυνατότητες» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2006 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2008.Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 18 συνεργαζόμενους φορείς εκ των οποίων οι 12 χρηματοδοτούνται, εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς από Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία και Κύπρο.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η γερμανική εταιρία ProArbeit KaöR ενώ η εταιρία Διεθνικής Ανάπτυξης TRANSCOOP, έχει συντονιστικό ρόλο για τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.778.144,93€.

Οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την αναπτυξιακές διαδικασίες των περιοχών παρέμβασης, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την διερεύνηση των προοπτικών του μεγαλύτερου ηλικιακά εργατικού δυναμικού.

Στην περίπτωση του προγράμματος η ομάδα στόχου είναι η ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 (50+).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του εργασιακού κλίματος, με δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών για την ομάδα στόχου σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και δομών στήριξης για εξεύρεση εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

Βασικός σκοπός είναι η αύξηση της ελκυστικότητας της ηλικιακής ομάδας 50+ τόσο από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων –στην προκειμένη περίπτωση προσφοράς μακροχρόνιας εργασιακής πείρας, σωρευμένης γνώσης, σοβαρότητας- όσο και από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων, καθώς η ομάδα στόχου αποτελεί σημαντική αγοραστική δύναμη με συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις.

Στόχος Article 6
Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

 • Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο για την βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης εργατικού δυναμικού, μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Διαμόρφωση – προσαρμογή των τοπικών δομών για την συνεργασία των σχετικών φορέων. Καταστρατήγηση στρατηγικών μάρκετινγκ σχετικά με καλλιέργεια προσόντων, ανάπτυξη προσωπικού και οργανισμών.
 • Δημιουργία και εισαγωγή πρωτοποριακών μεθόδων για την χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά για την ανάπτυξη της αγοράς των 50+ και την μεταφορά γνώσεων μέσα στις εταιρίες.
 • Προώθηση για την απόκτηση εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων των 50+.
 • Προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το εμπόριο για χρησιμοποίηση των δημογραφικών τάσεων στην τοπική ανάπτυξη μέσα από παραδείγματα από 4περιοχές της Ευρώπης.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα οργανόγραμμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίζοντας το πρόγραμμα σε 7 πακέτα εργασίας.

Τα πακέτα εργασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία σταθερών και αξιόλογων δομών συνεργασίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που θα εξασφαλίσουν ορθολογική οργάνωση και επαρκή εποπτεία του προγράμματος.

Διαφημιστική καμπάνια προώθησης με οργάνωση σεμιναρίων και αφύπνισης των τοπικών δομών και εμπλεκόμενων φορέων είναι βασικά στοιχεία για τη διάδοση των στόχων του προγράμματος.

Επιπλέον βασική δράση είναι και η δημιουργία καταρτισμένης ομάδας συμβούλων για ενημέρωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές της ομάδας στόχου, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε άνεργοι.

Παράλληλα σχεδιάζονται σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων.

Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχει ένα σχέδιο για τη δημογραφική δυνατότητα της περιοχής, το οποίο θα εμπεριέχει τεκμηριωμένη πρόταση και ανάλυση των προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης της περιοχής έρευνας.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 12 φορείς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς το σχέδιο έχει εγκριθεί και αυτήν την περίοδο γίνεται η οριστική σχηματοποίησή του. ‘Ήδη συμμετέχουν στην υλοποίηση πανεπιστημιακά ιδρύματα από:

 • ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΝΤΕΙΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΚΥΠΡΟ

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Κατανόηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πως οι 50+ αποτελούν τη νέα δύναμη στην αγορά εργασίας αλλά και ως αγοραστικό κοινό.
 • Προσαρμογή της αγοράς στις καταναλωτικές ανάγκες των 50+.
 • Δημιουργία τοπικών δικτύων στις περιοχές στόχου, για την κάλυψη των αναγκών των 50+, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Φωτογραφίες του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Σεισμού Μασμαρά (MERP)

Το πρόγραμμα MERP (Πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμού Μαρμαρά) αποτελεί μέρος του MEDA. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.6000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 2.7000.000 ευρώ ενώ η συνεισφορά των εταίρων είναι 900.000 ευρώ.Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 5/11/2002 έως τις 31/12/2005.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την προετοιμασία, αντιμετώπιση και διαχείριση καταστροφών στην περιοχής της Γιάλοβα, που πλήγηκε από τον σεισμό του 1999 στην Τουρκία καθώς και η εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών της Τουρκίας με αυτούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τον πληθυσμό των δύο περιοχών.

Το τεχνικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται κυρίως στην αναβάθμιση της δυνατότητας του δήμου Γιάλοβα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές καθώς και στην δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης κινδύνων, ανάλογων με αυτές των κρατών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Γιάλοβας σε τεχνογνωσία αλλά και υλικό, την δημιουργία εθελοντικής ομάδας διάσωσης σε επίπεδο δήμου, αλλά και την δημιουργία ομάδας διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης της περιοχής, κάτι ανάλογο με την πολιτική προστασία.

Επίσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος έχει προβλεφθεί η διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών φαινομένων, που προκάλεσε ο σεισμός και τα παρεπόμενά του, η δημιουργία εκτάκτου σχεδίου δράσης, ο γεωλογικός έλεγχος της περιοχής και η επιλογή νέων περιοχών κατάλληλων προς δόμηση, η αναβάθμιση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα και η εκπαίδευση των τοπικών υπευθύνων του δήμου, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα κανονισμών και διαχείρισης αντίστοιχο με αυτά των δήμων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος MERP
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην πόλη Γιάλοβα της Τουρκίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κομοτηνής και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.Δράσεις MERP

 • Εκπαίδευση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάλοβας και εθελοντικών διασωστικών ομάδων.
 • Έρευνες των ψυχολογικών επιπτώσεων του σεισμού και εκπαίδευση φορέων για την αντιμετώπιση του.
 • Εκπαίδευση δημοτικών υπάλληλων για την ορθότερη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γιάλοβα.
 • Διενέργεια σεισμολογικών ερευνών.
 • Δράσεις ενημέρωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολίτες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του δήμου Γιάλοβας.

Εταίροι MERP

 • ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • LOCAL AGENDA 21 ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • BOGAZICI UNIVERSITY KANDILLI OBSERVATORY  – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • TUBITAK RESEARCH INSTITUTE – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, GEBZE ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 • A.N.C.E – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – Μ.Κ.Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Στις 16-2-2006 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου με:

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου
 • Νομαρχία Ροδόπης
 • Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Ροδόπης (Τ.Ε.Δ.Κ)
 • Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ)
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Η ομάδα υλοποίησης του ερευνητικού έργου αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές- ερευνητές με επιστημονικό  υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Στόχος Στρατηγικού Σχεδίου : Ο νομός Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της.

Σκοπιμότητα Υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδίου: Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο προκειμένου τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πολύ καλή πυξίδα για το πώς πρέπει οι Τοπικοί φορείς, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Παραγωγικές Τάξεις να προσαρμόζουν τις επιλογές τους, τις δράσεις τους, τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής.

Φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

INTERACT FRONTIERS

Το πρόγραμμα FRONTIERS – Successful Interreg Project Planning and Implementation – The Case of Remote Areas (Επιτυχής σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό περιφερειακό ταμείο και από εθνικούς πόρους. O συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.388.296,36 €. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 14 /10/2005 έως τις 31/05/2008.

Στόχος Interact Frontiers: Να βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών απομακρυσμένων περιοχών στην πληροφόρηση προκειμένου να υποστηριχθεί η εξοικείωσή τους με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG και να βελτιωθεί η συνεργασία τους με άλλες περιοχές από την άποψη του κοινού προγραμματισμού και της κοινής εφαρμογής των επιτυχημένων προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG.

Αποτελέσματα Υλοποίησης

 • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς του εταίρου αλλά και δυνητικών δικαιούχων, δημοσιών και ιδιωτικών, στις περιοχές στόχου του προγράμματος.
 • Δημιουργία και ανάδειξη καλών πρακτικών, που θα   αποτελέσουν πρότυπα για ενδεχόμενη υποβολή πρότασης σε κάποιο πρόγραμμα Ιnterreg.

Συμμετέχοντες Φορείς
Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 9 φορείς με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο σχέδιο είναι:

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • ALTERRA BV – Landscape Centre – Ερευνητικό Κέντρο του Waganingen της Ολλανδίας